Fasilitointi

Fasil= asian helpottamista

Fasilitointi on ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Usein osaamme miettiä toiminnallemme tavoitteet, mutta emme kuitenkaan suunnittele sitä miten tavoitteeseen pääsemme? Fasilitointi on työkaluja, joilla ryhmä saavuttaa tavoitteensa. Fasilitaattori ohjaa työskentelyä, mutta ei ota kantaa käsiteltäviin asioihin.

Usein esteenä saattaa olla ryhmädynamiikka, tällöin ulkopuolinen neutraali fasilitaattori luo puitteet keskustelullenne, jotta saavutatte yhteisen ymmärryksen.


Fasilitoinnin prosessin voi tiivistää kolmeen teemaan

 1. selkeytykseen,

 2. ratkaisuihin

 3. toimenpiteisiin.

Fasilitointia voi opetella siinä missä muitakin taitoja. Alkuun pääsee hankkimalla tietoa joko kirjoista tai kursseilta – sekä kokeilemalla.

Milloin fasilitointia kannattaa käyttää?

 • Kun ..

 • ...

 • ...


Miksi minä olen hyvä fasilitaattori?

 • Panostan onnistuneeseen dialogiin: Tavoitteena on varmistaa sellaisen rakentavan dialogin toteutuminen, jolla vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista ja jolla päästään tuloksiin. Onnistuneessa dialogissa kaikki osallistujat tulevat kuulluksi ja kaikkien panos on yhtä arvokasta

 • Huomioin erilaiset osallistujat. Pelilliset ja simuloidut muodot

 • Ei laulua ja legoja ellei ne palvele jotain suurempaa agendaa. Kenenkään ei tarvitse tuntea oloa kiusaantuneeksi.


Fasilitointikoulutus esimiehille, projektipäällikköille, ryhmänjohtajille

Järjestän työpajoja, ideointipäiviä...

Fasilitoin kokouksia.

Fasilitointi tarkoittaa suppeassa merkityksessä kokousten suunnittelua ja johtamista. Laajemmassa merkityksessä fasilitointi tarkoittaa ihmisjärjestelmiin vaikuttamista yleisellä tasolla. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori "opettaa kalastamaan", eli hän auttaa ihmisiä tekemään sen itse. Kun fasilitoiva johtaja johtaa ihmisiä ihmiset toteavat: "me teimme sen itse!"

Fasilitoinnissa huomion keskipiste ei ole sisällössä vaan keskeistä on varmistaa ryhmän toimintaedellytykset ja auttaa ryhmää saavuttamaan päämääränsä. Fasilitoinnissa voi erottaa kokouksen prosessi ja sisältö.

 • Sisältö = kokouksen ideat, ehdotukset ja päätökset

 • Prosessi = miten ihmiset työskentelevät yhdessä

Kaikki olevainen on vain virtausta (Herakleitos)